Bianca Brandon-Cox

Hållbarhetspolicy 2024

Medveten konsumtion, inspirerande utbildningsinsatser, ansvarsfull marknadsföring och hållbara transporter är ledord i min hållbarhetspolicy.

Som grundare av Bianca Brandon-Cox Productions AB är jag djupt engagerad i hållbarhetsfrågor och detta engagemang reflekteras i mitt arbete. Med en policy som är rotad i principerna för Agenda 2030, arbetar jag målmedvetet med att integrera hållbarhet i alla affärsprocesser och strävar efter att sprida denna kunskap och inspiration till andra. 

Kommande utbildningar inom hållbarhet:
Våren 2024 kommer jag att utöka min expertis genom kursen Systematiskt hållbarhetsarbete för destinationer samt gå ytterligare en utbildning som leder till certifikatet “GSTC Professional Certificate in Sustainable Tourism” via GSTC. Jag kommer även att delta på den internationella hållbarhetskonferensen i Stockholm.

Personligt engagemang:
Mitt ”Inner Development Goal” är att skapa en hållbar värld för framtida generationer, inklusive min egen dotter.

Jag brinner för lokal mat och dryck samt de fantastiska människorna bakom. Så ofta jag kan stöttar jag småskaliga mathantverkare, dryckesproducenter, caféer och restauranger genom konsumtion eller genom att lyfta dessa i mina kommunikationkanaler. För mig är de kulturbärare som bidrar till bevarandet och utvecklingen av svensk gastronomi och måltidskultur. 

De står även för en viktig del av upplevelsen för både svenska och internationella resenärer.

Hur visar de medvetna resenärerna miljöhänsyn? På topplistan finns “Lokala initiativ (aktiviteter, restauranger, boende, affärer) som ägs och drivs av människorna på orten)” och “Lokalproducerad och ekologisk mat”.
Källa: Visit Sweden

“38% av 65 miljoner globala resenärer med Sverigeintresse tycker att det är viktigt, eller avgörande, att uppleva genuin svensk kultur och livsstil.
Källa: Trendrapport 2022, Visit Sweden

“54% av globala konsumenter åker på semester för att kunna unna sig god mat och dryck, 72% åker på semester för att prova lokala maträtter eller specialiteter.”
Källa: Trendrapport 2022, Visit Sweden

Nätverk som är ovärderliga för verksamheten är de ideella föreningarna Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänner samt Matmaffian, inriktade på att bevara och driva en utveckling inom svensk gastronomi och måltidskultur genom kunskap och forskning. Jag är stolt medlem i båda.

Genom flera uppdrag bland annat för Slow Food Sápmi har jag fått en fördjupad förståelse för ansvarsfull kulturell marknadsföring inom turism. Mitt personliga mål är att alltid främja och sprida korrekt och respektfull information om samer. Jag är även stolt medlem i Slow Food Sápmi, som är en organisation som jobbar globalt för en hållbar framtid samt lokalt för att dokumentera det samiska köket.

“45% av målgruppen Nyfikna upptäckare med kulturintresse i Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA vill uppleva samiska aktiviteter under resan.”
Källa: Kulturförstudie 2023, Visit Sweden

“Booking.com visar också på ökad vikt av hållbart resande – i en undersökning från 2021 uppger 84% av respondenterna att ökad kulturell förståelse och bevarande av kulturarvet är avgörande och 76% vill säkerställa att branschens ekonomiska inverkan sprids lika på alla nivåer i samhället.”
Källa: Kuturförstudie 2023, Visit Sweden

Utbildning och kunskapsdelning:
Jag förbinder mig att kontinuerligt utveckla och utbilda mig själv och andra, samt att agera som en katalysator för positiv förändring inom besöksnäringen.

Som specialist på hållbar turismmarknadsföring är jag dedikerad till att utbilda och föreläsa om hållbar affärs- och produktutveckling. Jag använder insiktsmaterial från bland annat Visit Sweden för att ge djupgående kunskap om medvetna resenärer samt hur aktörer kan skapa attraktiva hållbara helhetsupplevelser riktade mot just den medvetna målgruppen.

Jag vill även öka medvetenheten och uppskattningen för det arbete som utförs av platsunika och småskaliga aktörer i Sverige. Livsviktiga, anser jag, för att bevara och utveckla Sveriges långsiktiga attraktivitet för både resenärer och lokalbor.

Som stolt och aktiv medlem i nätverket “Hållbar besöksnäring” delar jag gärna med mig av kunskap till nätverksmedlemmar och branschen i sin helhet då de digitala inspelningarna går att ta del av kostnadsfritt i efterhand.

Vision och ledarskap:
Min drivkraft är visionen “2030 är Sverige världens mest hållbara & attraktiva resmål byggt på innovation“, en vision som jag och många andra i branschen fortsätter att sträva mot. Jag förmedlar vikten av denna vision genom mina föreläsningar, utbildningsmaterial samt som affärscoach.

Värdeskapande kommunikationsinsatser: 
Under min tid på Visit Sweden kartlade jag ”Goda hållbara exempel” inom måltids- och kulturområdet. Kartläggningen och kunskapsspridningen fortsätter numera i min egen verksamhet.

Genom föreläsningar, utbildningar samt genom blogginlägg på Turismnytt på tema ”Goda hållbara exempel” vill jag fortsatt lyfta fram förebilder inom besöksnäringen med potential att inspirera andra.

Genom bloggen förmedlar jag även kunskap om AI-verktyg och trender att dra nytta av för att inspirera företag till hållbar utveckling.

Jag är sedan 2023 aktiv medlem i Nätverket Hållbar Besöksnäring och var förra året med och initierade samt utformade uppropet ”Stärk resmålet Sveriges attraktionskraft och konkurrenskraft”:

Fokusområden:
God hälsa och välbefinnande (Mål 3): Jag hjälper kunder att utveckla och inkorporera hälsosam mat och dryck samt andra välbefinnande faktorer som främjar fysisk och mental hälsa (inspirerade av den svenska livsstilen) i sina paketeringar/produktportföljer.

“Vad ökar välbefinnandet för dig under en semesterresa till Sverige? Frisk luft, kvalitetstid med mitt resesällskap, lokal hälsosam mat & dryck, den svenska livsstilen och kulturen…”
Källa: Målgruppsanalys 2021 (del1), Visit Sweden/Mindshare, Globala resenärer med Sverigeintresse 9 marknader.

Jag föreläser om Sveriges styrkeområden gentemot konkurrenter där Sverige framförallt associeras med just hälsosam mat och dryck. Dock skapar alla tre tematiska intresseområden; natur, kultur och måltid stort värde och välbefinnande hos både svenska och internationella resenärer. 

I workshops brukar jag handleda företag i hur de kan skapa just hållbara och korsbefruktande helhetsupplevelser som tar med parametrar som styrkeområden, resenärernas intresseområden och resenärernas önskan om ökat välbefinnande under sin semester i Sverige.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8): Företaget är engagerat i att stärka besöksnäringsaktörers kapacitet att nå en internationell marknad, vilket leder till förbättrad ekonomisk produktivitet och skapande av arbetstillfällen.

Genom att fokusera på hållbar och gynnsam turism, arbetar jag aktivt för att stödja lokal kultur och skapa arbetstillfällen, vilket bidrar till ekonomisk tillväxt och anständiga arbetsvillkor.

Jag föreläser om och uppmuntrar till social- och ekonomisk hållbarhet (tillsammans med miljömässig och kulturell hållbarhet) för att skapa långsiktigt konkurrenskraftiga verksamheter och jag är även coach för unga entreprenörer.

Mindre ojämlikhet (Mål 10): I min strävan efter att verka för en inkluderande besöksnäring, vill jag att alla aktörer ska kunna delta och dra nytta av turismens möjligheter. Detta innebär att jag aktivt främjar mångfald i mitt arbete, särskilt genom att lyfta fram ”goda exempel” inom området. Som utbildare i turismmarknadsföring är jag även engagerad i att lära ut hur olika prisstrategier kan tillgodose olika målgruppers behov, vilket möjliggör en bredare tillgång till upplevelser och resor. Genom att anpassa prissättningen kan vi skapa fler möjligheter för människor från alla samhällsskikt att uppleva och njuta av det unika med vårt land och vår kultur.

Jag är även stolt medlem i föreningen Framtidens Krogkultur som vänder sig till alla som är aktiva i eller i anslutning till restaurangbranschen i Sverige och som arbetar för en positiv utveckling till en jämställd och attraktiv restaurangbransch.

Föreningen har mynnats ut från initiativet #härtardetslut november 2020, då 65 kvinnor från restaurangbranschen gick samman för att förändra branschen.

Hållbara städer och samhällen (Mål 11): Genom att hjälpa besöksnäringsaktörer att utveckla och förädla hållbara produkter och upplevelser för den internationella marknaden och de medvetna resenärerna, stärker företaget också företagens möjligheter att skapa produkter som främjar lokal kultur och skapar fler arbetstillfällen.

Jag uppmuntrar aktörer till korsbefruktande samarbeten då jag anser att det då skapas lokal platsutveckling som i sin tur skapar hållbara städer och samhällen. Under föreläsningar förespråkar jag att aktörer inom svensk besöksnäring ska se varandra som samarbetspartners, inte konkurrenter.

Platsutveckling och platsmarknadsföring är något jag personligen brinner väldigt starkt för och jag har precis vidareutbildat mig inom ämnet på Berghs School of Communication 2023.

Jag tror på samverkan som en drivkraft för förändring. Mitt mål är att arbeta tillsammans med partners och klienter för att skapa innovativa lösningar som långsiktigt gynnar både samhället och miljön. 

Hållbar konsumtion och produktion (Mål 12): Jag hjälper kunder att utveckla och kommunicera erbjudanden som tilltalar den medvetna resenären och som bidrar till hållbar konsumtion. 

I undervisningssammanhang visar jag på viktiga insikter och trender som styrker intresset för hållbar konsumtion från både konsumenter och resenärer. Jag lyfter även ”goda exempel” inom området för att inspirera andra. 

Företaget/jag själv vill främja hållbar matproduktion genom att medvetet konsumera just lokalt, småskalig mat/dryck på restaurang samt kundfika. Företaget handlar kaffe producerat på ett hållbart sätt till kontoret.

Även miljövänliga städprodukter, tvål och andra basprodukter införskaffas till kontoret.

Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13):
Mitt företag praktiserar och förespråkar hållbara transportlösningar (se nedan), källsorterar och väljer medvetet hållbara, lokala produkter i så stor utsträckning som det bara går samt uppmuntrar andra att göra medvetna val som minimerar miljöpåverkan. Jag föreläser t ex om de globala resenärernas sätt att visa miljöhänsyn vilket visar på ett stort intresse för hållbara transporter.

Jag väljer mina transportmedel med stor omsorg för att minimera min miljöpåverkan. Gång, cykel och kollektivtrafik är mina primära val, medan taxi, tåg och hyrbil används medvetet och där flyg är aktuellt som sista val och isådanafall med klimatkompensation.

Hav och marina resurser (Mål 14): Detta mål hänger för mig ihop med Mål 15. Se nedan.

Ekosystem och biologisk mångfald (Mål 15):
Jag är engagerad i att skydda och bevara naturresurser och biologisk mångfald genom föreläsningar/utbildning som relaterar till hållbar produktutveckling och ansvarsfull marknadsföring. Jag visar genom “goda exempel” på hur olika besöksnäringsaktörer gör rent konkret med målet att inspirera andra till liknande affärs- och produktutveckling.

Framåtblick:
Genom att delta i nationella och internationella konferenser, utbildningar och nätverk håller jag mig ständigt uppdaterad med de senaste trenderna inom hållbarhet. Detta ligger till grund för min förmåga att erbjuda aktuella och relevanta tjänster.

Mätbara mål, KPI:er 2024:
Utbildningsengagemang: Antal personer som deltar i mina hållbarhetsrelaterade föreläsningar och utbildningar varje år.

Utbildnings- och certifieringsframsteg: Att upprätthålla hög kunskapsnivå genom utbildningar och relevanta hållbarhetscertifieringar som t ex GSTC.

Minskat klimatavtryck: Genom verktyg mäta klimatavtryck med målsättning att minska  detta för varje år.

Kommunikationens räckvidd: Mätning av räckvidd och engagemang för gästblogginlägg, gästwebbinar och andra kommunikativa insatser med koppling till hållbarhet.

Kundnöjdhet: Genom att gå ut med en kundundersökning efter varje utfört uppdrag säkerställa att Bianca Brandon-Cox Productions AB utfört sina uppdrag korrekt. Input från kundundersökningarna ger även möjlighet till optimering av verksamheten vilket medför ett hållbart och långsiktigt konkurrenskraftigt bolag.

Kontakt och samarbete:
Min förhoppning är att vi tillsammans kan skapa en hållbar framtid för vår besöksnäring och planet. Kontakta mig gärna för vidare samtal inom detta viktiga och spännande område.

Läs gärna mer om vad företaget erbjuder.

Bianca Brandon-Cox
+ 46 761 877 400
bianca@biancabrandoncox.com

OBS! Denna hållbarhetspolicy är under ständig utveckling.